.

∆ιπλός Ανιχνευτής ελέγχου θερµοκρασίας.

∆ιαθέτει οθόνη για τη συνεχή ένδειξη της θερµοκρασίας µε επιλογή σε κλίµακα Κελσίου ή Φαρενάιτ. Ανεξάρτητη ρύθµιση για ανώτερο και κατώτερο όριο συναγερµού µε ανεξάρτητη έξοδο συναγερµού. Τοπικό ή αποµακρυσµένο έλεγχο θερµοκρασίας, ηχητικό συναγερµό µε silence timeout (σιωπηρές παύσεις). Ελεγχόµενη θερµοκρασία 0ο- +60ο C (τοπικός αισθητήρας), -40ο- +60ο (αποµακρυσµένος έλεγχος). Τροφοδοσία 7 έως 16 VDC. […]

Continue Reading »